Kompetencje Zarządu

     

(na postawie Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym)

 

Zgodnie z art. 33 cyt. Ustawy o samorządzie powiatowym zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne.


Zarząd Powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

 


Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:


1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.


W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.
orzeczenia administracji

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył2008-08-29
Publikujący -