Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
                                                                                                      Przemyśl, dn. 8.03.2019  r.
Numer sprawy:   ZP-19-23
 
                                   WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE (WZUS)
       
Usługi społeczne w ramach projektu
pn.: „Stop nudzie – stop zawieszeniu. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
 1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA WZUS:
 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
 
 1. ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiającym w niniejszym jest:
Powiat Przemyski    
Plac Dominikański 3. 37-300 Przemyśl
NIP 795 20 68 339
Tel. 166785054
Faks.166782760
e-mail:  starostwo@powiat.przemysl.pl
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem  magdalena.andrzejak@powiat.przemysl.pl lub w siedzibie Zamawiającego.
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”.  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust. 1, w związku z tym do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy art. 138 o ust. 2 - 4 ww. ustawy Pzp i zasady opisane w niniejszym WZUS.
 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu stosuje się ponadto przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp, wskazane w powyższym ust. 1 lub zapisy niniejszej WZUS (w tym zawartych w niej odesłań do przepisów ustawy Pzp) nie stanowią inaczej.
 3. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 4. Zamawiający wskazuje, iż przeprowadzi przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne w sposób, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
 5. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej WZUS wraz ze wszystkimi do niej załącznikami.
 6. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, tj. 750 000 euro.
 
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
 1. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie  w siedzibie Zamawiającego.
 2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią przekazanego pisma, po wydrukowaniu komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub raportu faksu.
 4. Forma pisemna zastrzeżona jest w szczególności dla składania oferty wraz z załącznikami oraz oświadczeń składanych przez Wykonawcę dla wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII.
 5. Wykonawca w swojej ofercie, dla spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, powinien wskazać swój adres e-mailowy, numer faksu, jak również adres do korespondencji – zgodnie z załącznikiem nr 2 do WZUS.
 6. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika i zgodnie z wyborem Wykonawcy przesłane:
 1. pocztą elektroniczną – na adres e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl (dokumenty powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG po ich podpisaniu przez uprawnioną osobę);
 2. faksem – na nr 166782060 ;
 3. pisemnie na adres: Powiat Przemyski, Plac Dominikański 37-700 Przemyśl
 1. Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na numer referencyjny sprawy:  ZP-19-23
 2. Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie istotnych informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.powiat.przemysl.pl/ (Zakładka: http://bip.spprzemysl.pl)
 3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena Andrzejak  - sprawy merytoryczne dot. przedmiotu zamówienia Tel: 16 678 50 54 w. 266;
 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści WZUS. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści WZUS wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści WZUS wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 10, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 10.
 7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał WZUS bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej:
 8. Telefonicznych wyjaśnień i odpowiedzi nie udziela się.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do WZUS i umowy.
 3. Projekt umowy (załącznik nr 3 do WZUS) stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami w załączniku nr 1 do WZUS.
 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:
Kod podstawowy:  85320000-8 - Usługi społeczne
Kody uzupełniające:
 1. 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego;
 2. 80500000-9 Usługi szkoleniowe;
 3. 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego;
 4. 85312400-3 Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe;
 5. 85312000–9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych.
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 31.12.2019  r.
 
 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości powtórzenia czynności zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem przewidzianych w ustawie Pzp.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp.
 7. W związku z koniecznością powierzenia Wykonawcy obowiązku przetwarzania wybranych danych osobowych uczestników projektu Zamawiający przewiduje zawarcie z Wykonawcą odrębnej umowy w zakresie upoważnienia Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
 
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, POWOŁYWANIA SIĘ NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH ORAZ PODWYKONAWCÓW:
 1. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy działający wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o dzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wymaganie określone w Rozdz. VIII ust. 2. pkt. 1) lit. a)  musi spełniać ten z wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu prac, które wymagają wpisu do ww. rejestru. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której powyższe wymaganie spełnia wyłącznie podwykonawca Wykonawcy (zamawiający nie dopuszcza powoływania się na ww. uprawnienia podmiotu trzeciego).
 3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie zobowiązany jest wykazać, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdz. VIII ust. 1 lit. a) niniejszej WZUS.
 4. Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
 5. W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.
 6. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty (oryginał w formie pisemnej lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie)
 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do WZUS.
 9. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, i 8 ustawy Pzp.
 10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 14, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy, stosownie do treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
 4. Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
 6. Zgodnie z art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
 
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp określone w ust 2 poniżej:
 1. Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w odniesieniu do tego warunku.
 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w odniesieniu do tego warunku.
 1. zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 2 usług szkoleniowych lub usług doradczych w wymiarze:
A) usługa szkoleniowa - co najmniej 2 dni szkoleniowe każda (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 5 godzin dydaktycznych) dla co najmniej 10 osób każda,
B) usługa doradcza w wymiarze co najmniej 10 godzin dla co najmniej 10 osób każda
oraz
w przypadku opisanym w A) i B) powyżej skierowanych do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj. osób lub rodzin należących do jednej lub więcej niż jednej z poniżej wymienionych kategorii osób) :
 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia  wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek  określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu socjalnym;
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz  rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej;
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania  demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969,);
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych  ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1456, z późn. zm.);
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu  Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym  dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci  z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji  przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą  z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na  konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 8. osoby niesamodzielne;
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu  Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów  operacyjnych na lata 2014-2020;
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 11. osoby korzystające z PO PŻ.
oraz
każda usługa szkoleniowa lub doradcza powinna odpowiadać swoją tematyką przynajmniej 1-ej z 8 różnych form aktywizacji spośród 8 poniżej wskazanych zakresów, tj.: zrealizował co najmniej po 1 usłudze szkoleniowej lub doradczej w 2 spośród 8 poniżej wskazanych zakresów:
 1. realizacji zajęć rozwijających kompetencje uczniów do w wieku do 18 roku życia w zakresie uczenia  i/lub inicjatywności i/lub z zakresu kompetencji cyfrowych i/lub przedsiębiorczości i/lub edukacji obywatelskiej,  
 2. realizacji zajęć w zakresie wsparcia lub terapii lub konsultacji: logopedycznych i /lub pedagogicznych i/lub psychologicznych i/lub terapeutycznych i/lub rehabilitacji dla młodzieży do 18 roku życia,
 3. realizacji zajęć kompensacyjno – wyrównawczych,
 4. realizacji zajęć rozwijających zainteresowania o charakterze fotograficznym i /lub muzycznym i/lub tanecznym i /lub teatralnym i/ lub w zakresie rękodzieła,
 5. realizacji zajęć w zakresie arteterapii,
 6. realizacji zajęć w zakresie socjoterapii,
 7. realizacji coachingu indywidualnego.
 8. realizacji zajęć w zakresie pomocy w nauce z różnych przedmiotów objętych programem nauczania szkoły podstawowej i/lub gimnazjum.   
 
 1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę o ile zajdą wobec niego podstawy wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 lit. a) WZUS, tj. wykonawcę:
 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz.1574, 1579, 1948, 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261 oraz z 2017 poz. 791) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
 2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp;
 3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp;
 4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
 1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i pkt 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy (procedura self-cleaning). Procedury self-cleaning nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4 powyżej.
 3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia mu możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu Postępowania nie zakłóci konkurencji.
 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale IX niniejszej WZUS.
 
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. W związku z tym, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest w sposób określony w art. 138 o ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że za informacje (złożone wraz z ofertą w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) potwierdzające, że zainteresowani Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu uzna wszystkie wymienione i wymagane w niniejszym rozdziale WZUS oświadczenia i dokumenty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, w sytuacji, gdy uzna, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne.
 2. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (wg Załącznika nr 4 i 5 do niniejszej WZUS), stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca:
 1. nie podlega wykluczeniu (według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do WZUS) /oryginał/
 2. spełnia określone warunki udziału w postępowaniu (według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do WZUS) /oryginał/
 1. pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotów trzecich, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (np. według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do WZUS)./oryginał/ - w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,  
 2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/ są wykonywane (np. wg Załącznika nr 7 do niniejszej WZUS) oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, w wykazie wskazać informacje dotyczące wykonanej części usługi, natomiast referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;/wykaz – oryginał; dowody potwierdzające należyte wykonanie– oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/ - na potwierdzenie spełniania warunku doświadczenia określonego w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 3)
 3. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp:
 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; /oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem/;
 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. /oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem/;
 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – /oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem/;
 1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Wykonawca składa / przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – według wzoru wskazanego w Załączniku nr 6  do WZUS.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust 3 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 3. UWAGA: W myśl znowelizowanych w dniu 22 czerwca 2016 r. przepisów ustawy Pzp, złożenie przez Wykonawcę oświadczenia (o którym mowa w ust 3 i 4) w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przed zamieszczeniem przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy Pzp jest czynnością nieskuteczną. Oznacza to, iż Wykonawca, który złoży przedmiotowe oświadczenie np. wraz z ofertą musi ponownie złożyć tenże dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku zaniechania tej czynności przez Wykonawcę, zostanie on wezwany do uzupełnień z mocy art. 26 ust 3 ustawy Pzp, względnie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.
 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp odnoszących się do powyższego ust. 5 pkt 1 i 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub  miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ust. 7 odnośnie czasu wystawienia - stosuje się.
 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp odnoszących się do powyższego ust. 5 pkt 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 8. Dokument lub dokumenty, o których mowa w ust. 9 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ust. 10 odnośnie czasu wystawienia - stosuje się.
 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w składanych przez siebie oświadczeniach – Załączniki nr 4 i 5 do WZUS i składa dokumenty potwierdzające odpowiednio spełnianie tych warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia w stosunku do tych podmiotów.
 12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie – Załącznik nr 4 do WZUS – dotyczące podwykonawców.
 13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 4 i 5 do WZUS składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z nich.
 14. Wszelkie Oświadczenia (w tym Wykazy), o których mowa w niniejszych warunkach dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 16. Inne wymogi dotyczące składania i uzupełniania oświadczeń i dokumentów:
 1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów wskazanych w niniejszym rozdziale, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania, lub jeżeli te oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
 2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
 3. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących wymaganych oświadczeń lub dokumentów
 1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352). W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.
 
 1. ROZDZ. XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
 1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w WZUS i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, a w szczególności by treść oferty odpowiadała treści WZUS.
 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust. 1 ustawy Pzp). Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, partycypuje, jako Wykonawca w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. (Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone).
 3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) z zastrzeżeniem, że złożona przez podmioty występujące wspólnie oferta spełniać będzie następujące wymagania:
 1. Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 2. oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – podpisy i parafy stawia na niej Wykonawca/ Pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy;
 3. Wykonawca/Pełnomocnik dołącza do oferty pełnomocnictwo (oryginał w formie pisemnej lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna zawierać w szczególności:
 1. w przypadku konsorcjum – określenie rodzaju czynności, których dotyczy, oznaczenie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy/ Pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa (dokument powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców);
 2. w przypadku spółki cywilnej – określenie rodzaju czynności, których dotyczy, wskazanie pełnomocnika, zakresu pełnomocnictwa (dokument powinien być podpisany przez wszystkich wspólników spółki cywilnej);
 1. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą/ Pełnomocnikiem.
 1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez Wykonawcę/osobę upoważnioną do. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana. Każda strona oferty, która nie wymaga opatrzenia podpisem, powinna być parafowana przez Wykonawcę/osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
 3. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę/osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
 4. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i mogą zostać udostępnione od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 5. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie Ustawy Pzp i innych przepisów.  
 6. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 7. Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie treści wskazanych ofert;
 2. Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione;
 3. po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali termin, miejsce i sposób udostępnienia ofert, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanego Wykonawcę.
 1. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach zewnętrznej i wewnętrznej, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności treści oferty oraz zabezpieczający ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 3. Koperty muszą być oznakowane w sposób następujący:
 1. KOPERTA ZEWNĘTRZNA
Powiat Przemyski
Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji”.
nie otwierać przed < 14.03.2019 R.  r. godz. 10.00>
 
B) KOPERTA WEWNĘTRZNA
aby ewentualnie złożone po terminie oferty mogły zostać zwrócone Wykonawcy.
<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES>
Powiat Przemyski
Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji”
oraz nazwa i dokładny adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy.
 
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie wymagają powiadomienia Zamawiającego.
 1. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć adnotacją „ZMIANA”. Wewnątrz powinna znajdować się pisemna informacja (pismo przewodnie) co do zakresu treści zmienionej oferty.
 2. Wycofanie oferty wymaga powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie poprzez skierowanie do niego stosownego wniosku, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Wniosek powinien być przesłany/ dostarczony do Zamawiającego zgodnie z formą określoną w Rozdz. IX ust. 1.
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do WZUS;
 3. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
 1. wykaz usług dla uzyskania pkt. w kryterium nr 2 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej WZUS, w przypadku, gdy Wykonawca jest w stanie wykazać się wykonaniem /wykonywaniem dodatkowych usług, spełniających warunki określone przez Zamawiającego w Rozdz. VIII niniejszej WZUS,
 2. oświadczenia i dokumenty wskazane we WZUS, w szczególności w Rozdz. IX WZUS;
 3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności,
 4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
 5. uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
 
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERT:
 1. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty – zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia.
 2. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie.
 3. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące Strony wynagrodzenie niezmienne przez okres realizacji zamówienia.
 4. Cenę oferty należy skalkulować w formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej WZUS.
 5. W odniesieniu do wszystkich Zadań Wykonawca obliczy cenę netto i cenę brutto za wykonanie Zadania. Cena ta ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianom przez cały okres realizacji zamówienia.
 6. Ponadto w odniesieniu do zadań nr 1,2,3,6,7,8,9,10,11 Wykonawca poda cenę jednostkową za realizację 1 h zajęć.
 7. W przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT, niż występująca w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do WZUS, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie zastosowania tej stawki, wystawione bądź potwierdzone przez właściwy organ.
 8. Określenie przez Wykonawcę ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny w przypadku, gdy brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki. W takiej sytuacji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
 9. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że kwoty wyliczone przez niego stanowią zapłatę za usługę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej WZUS i Projekcie umowy. Mając na uwadze powyższe, kwota winna zawierać wszystkie wydatki w tym nieprzewidziane oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wykonania usług objętych umową.
 
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty należy składać w następującym miejscu:
nazwa instytucji: Powiat Przemyski
miejscowość:  37-700 Przemyśl       
ulica: Plac Dominikański 3   
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia  18.03.2019 r do godziny  9.30.
 2. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:
nazwa instytucji: Powiat Przemyski
miejscowość: 37-700 Przemyśl        
ulica: Plac Dominikański 3 pokój 66              
w dniu 04.03.2019 r. o godz. 10.00
 1. Oferty zostaną otwarte w dniu  18.03.2019 o godz. 10.00.
 2. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania przez Zamawiającego (pokój  11 ). Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania (art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).
 3. Wykonawcy mogą, uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranym Wykonawcom lub upoważnionym przedstawicielom:
 1. kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia;
 2. firmy oraz  adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofertach.
 1. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
 
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 pkt 1, art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 3 ustawy Pzp).
 
 1. BADANIE OFERT:
 1. Zamawiający:
 1. wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w niniejszej WZUS, a złożoną przez niego ofertę uzna za odrzuconą. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie przedmiotowego postępowania;
 2. odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 lub art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie, za które Zamawiający uzna w szczególności bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia wyrazów, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą WZUS, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. Jeżeli cena oferty będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
 1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177);
 2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
 3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
 5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
 1. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
 1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 4, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
 2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 4.
 1. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY:
 
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom określonym w niniejszej WZUS i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru:
Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena brutto 50 %
2. Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń /kursów/usług doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 50 %
 1. Kryterium 1 Cena brutto. Wykonawca w tym kryterium otrzymać może maksymalnie 50 pkt. Ilość punktów uzyskanych w kryterium będzie wyliczona wg następującego wzoru:
 
najniższa oferowana wartość brutto
spośród zakwalifikowanych ofert
C  =                                                                                    x 50
 
wartość badanej oferty brutto
         gdzie:
 C – wskaźnik kryterium cena brutto
 
 1. Kryterium 2 Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń /kursów / usług doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wykonawca w tym kryterium otrzymać może maksymalnie 50 pkt. Ilość punktów uzyskanych w kryterium będzie wyliczona wg następujących zasad i wzoru:
 1. oferta zostanie oceniona w skali punktowej do 50 pkt na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym według wzoru będącego Załącznikiem Nr 9 do WZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (do powyższego wykazu należy załączyć dokumenty, że wskazane w nim zamówienia zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
 2. Najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, zrealizował największą liczbę godzin usług szkoleniowych lub doradczych o tematyce odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. szkoleń i usług aktywizacji w zakresie (zakresy tematyczne):
 1. realizacji zajęć rozwijających kompetencje uczniów do w wieku do 18 roku życia w zakresie uczenia  i/lub inicjatywności i/lub z zakresu kompetencji cyfrowych i/lub przedsiębiorczości i/lub edukacji obywatelskiej,  
 2. realizacji zajęć w zakresie wsparcia lub terapii lub konsultacji logopedycznych i /lub pedagogicznych i/lub psychologicznych i/lub terapeutycznych i/lub reahbilitacji dla młodzieży do 18 roku życia,
 3. realizacji zajęć kompensacyjno – wyrównawczych,
 4. realizacji zajęć rozwijających zainteresowania o charakterze fotograficznym i /lub muzycznym i/lub tanecznym i lub teatralnym i lub w zakresie rękodzieła,
 5. realizacji zajęć w zakresie arteterapii,
 6. realizacji zajęć w zakresie socjoterapii,
 7. realizacji coachingu indywidualnego,
 8. realizacji zajęć w zakresie pomocy w nauce z różnych przedmiotów objętych programem nauczania szkoły podstawowej i/lub gimnazjum.   
 
 1. Każda następna oferta uzyska odpowiednio mniej punktów, zgodnie z wzorem:
 
                                                                Liczba godzin usług z oferty ocenianej
Liczba punktów oferty =      -------------------------------------------------------------------------- x 50
                                                   Największa liczba godzin usług z wszystkich ofert
 
 1. Pod pojęciem usługi Zamawiający rozumie usługę szkoleniową lub doradczą w wymiarze:
d1) usługa szkoleniowa - co najmniej 2 dni szkoleniowe każda (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 5 godzin dydaktycznych) dla co najmniej 10 osób każda,
d2) usługa doradcza w wymiarze co najmniej 10 godzin dla co najmniej 10 osób każda
oraz
w przypadku opisanym w d1) i d2) powyżej skierowanych do osób, lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj. osób lub rodzin należących do jednej lub więcej niż jednej z poniżej wymienionych kategorii osób) :
a. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia  wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek  określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu socjalnym;
c. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz  rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej;
d. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania  demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969.);
e. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych  ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1456, z późn. zm.);
f. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu  Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym  dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci  z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji  przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
g. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą  z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na  konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
h. osoby niesamodzielne;
i. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu  Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów  operacyjnych na lata 2014-2020;
j. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
k. osoby korzystające z PO PŻ.
oraz
każda usługa szkoleniowa lub doradcza zrealizowana była na rzecz zewnętrznego w stosunku do Wykonawcy podmiotu (co oznacza, że Zamawiający nie bierze pod uwagę usług zrealizowanych w ramach projektów własnych Wykonawcy).
Każda usługa szkoleniowa lub doradcza wykazywana przez Wykonawcę musi mieścić się w zakresach tematycznych opisanych we wskazanym powyżej punkcie pkt. 1.– 7.
 1. W przypadku zadeklarowania kryterium 2, Wykonawca wpisuje usługi do Załącznika nr 9 do WZUS oraz załącza dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa swoje oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 2.       Przy obliczaniu punktacji wykonawcy w ramach kryterium 2 Zamawiający weźmie pod uwagę tylko i wyłącznie usługi, co do których wykonawca podał informacje zgodnie z treścią wykazu, stanowiącego załącznik nr 9 do WZUS oraz co do których wykonawca złożył ww. dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie. W przypadku braku załączenia wykazu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do WZUS lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie poszczególnych usług wskazanych w wykazie zawartym w Załączniku nr 9 do WZUS na potrzeby oceny w ramach kryterium 2 oceny ofert, Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia wykazu, ani referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie lub wykonywanie usług. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich, w celu uzyskania punktów w kryterium nr 2.
 1. Maksymalna ilość punktów (Z), jaką może uzyskać Wykonawca w kryteriach oceny ofert wynosi 100 pkt.
 2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższe liczby punktów obliczone wg przedstawionych wyżej wzorów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ordynacją podatkową.
 3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie wskazanych powyżej kryteriów.
 4. Po zsumowaniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów dla poszczególnych kryteriów oceny w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujący wzór:
Z= C+ DW
gdzie:
Z - łączna ilość uzyskanych punktów;
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”;
DW - ilość punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń /kursów / usług doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 1. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów), Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.
 2. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i kryteriach, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych o których mowa w art. 91 ust. 4 Pzp.
 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 w BIP Zamawiającego oraz powiadomi wszystkich Wykonawców.
 
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
 3. Jeżeli wybranym Wykonawcą są Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
 5. Za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający uzna również: dwukrotne, nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy na zawarcie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do WZUS w wersji opracowanej przez Zamawiającego, z którym każdy Wykonawca powinien się zapoznać. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.
 2. W projekcie umowy podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dotyczące płatności, kar umownych, warunków odstąpienia od umowy.
 3. Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej (art. 139 ust. 2 ustawy Pzp).
 4. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.
 
 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 
 1. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3 , 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 50 54, 56
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Przemyślu jest Pani/Pani P. Małgorzata Chomycz-Śmigielska 16 678 50 54 wew. 299
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia będącego przedmiotem postępowania, w celu: związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Usługi społeczne w ramach projektu pn.: „Stop nudzie – stop zawieszeniu. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji” wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia zamówienia publicznego poprzez zawarcie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem;
 4. wykonania umowy zawartej na skutek przeprowadzenia postępowania objętego niniejszym zamówieniem i dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy;
 5. przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia   na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, jak również w celu posługiwania się nią w celach postępowań sądowych lub/i administracyjnych lub/i karnych i innych związanych z niniejszym postępowaniem i umową obejmującą jego wykonanie;
 6.       w celu archiwizacji dokumentacji postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i dokumentacji związanej z wykonaniem umowy zawartej na skutek udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Pana/Pani dane osobowe będą ponadto udostępniane innym podmiotom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;
 9. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i po jego zakończeniu, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp (okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty, a które i nie zostały one uznane za najkorzystniejsze), następnie - w czasie obowiązywania umowy, a następnie przez okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, a przez okres dłuższy jedynie w przypadku, w którym Zamawiający będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 11. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 12. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
 13. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. w odniesieniu do danych osobowych podawanych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, co do których podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub wniosku, lub jakimkolwiek oświadczeniu, załączniku i dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub na etapie przed podpisaniem umowy, albo na etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego o:
 • fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
 • przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego;
 1. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.
 
 1. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część WZUS:
1.Załącznik nr 1 do WZUS i umowy - Opis przedmiotu zamówienia;
2.Załącznik nr 2 do WZUS - Formularz oferty;
3.Załącznik nr 3 do WZUS - Projekt umowy;
4.Załącznik nr 4 do WZUS – Oświadczenie – przesłanki wykluczenia z postępowania;
5.Załącznik nr 5 do WZUS – Oświadczenie - dotyczące spełnienia warunków uczestnictwa.
6.Załącznik nr 6 do WZUS - Grupa kapitałowa;
7.Załącznik nr 7 do WZUS – Wykaz wykonywanych usług w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w postepowaniu;
8.Załącznik nr 8 do WZUS – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów;
9.Załącznik nr 9 do WZUS – Wykaz wykonywanych usług do oceny oferty w ramach kryterium nr 2.
 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. INFORMACJA O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 1 ORAZ NR 2- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT INFORMACJA_ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW.pdf 185057 bajtów 16
2. Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert.pdf 305746 bajtów 21
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia scan ogłoszenie.pdf 40561 bajtów 2
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAWIADOMIENIE NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA.pdf 577209 bajtów 10
5. ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 Przemyśl_stop nudzie_uwagi złacznik nr 1 poprawiony (1).doc 126976 bajtów 12
6. ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 2 Zalacznik Nr 2 do zamowienia publicznego stop nudzie poprawiony.doc 100864 bajtów 9
ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA


Wytworzył:
OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


Wytworzył:
powrót
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłPączek Jan 2019-03-08
PublikującyAndrzejak Magdalena 2019-03-08 13:54:15
Data wygaśnięcia: Andrzejak Magdalena 2020-03-08
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Wygenerowano: 06 czerwca 2020r. 23:37:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.